Kundvagnen är tom

Försäljningsvillkor

Förstasidan Försäljningsvillkor
Försäljningsvillkor
Version 2022:1 gäller från och med den 13 Oktober 2022.
 
Inledande bestämmelser
1. Tillämplighet
ADNS House Of Service AB:s (” House Of Service”) Allmänna Försäljningsvillkor – Företag gäller för leverans av produkt, tjänst och/eller Office 365 supporttjänst till kund från och med ovan angivet datum och ersätter tidigare av House Of Service publicerade försäljningsvillkor.
Särskilda bestämmelser för leverans av produkt, tjänst respektive Microsoft 365 supporttjänst återfinns under respektive rubrik nedan. Vidare återfinns allmänna bestämmelser under särskild rubrik tillämpliga på samtliga leveranser.
Dessa Allmänna Försäljningsvillkor gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats.
Du kan inte handla som konsument.
 
Särskilda bestämmelser för leverans av produkt
2. Produktinformation
Varorna som presenteras på House Of Services webbsida utgör House Of Services ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på House Of Services webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.
 
3. Priser och frakt
Aktuella priser på produkter lämnas på House Of Services webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och exklusive moms. Kostnad för frakt tillkommer. House Of Service äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering. På webbsidan angivet pris gäller om inget annat särskilt överenskommits.
 
House Of Services priser på importprodukter som inte utgör standardlagervaror är baserade på vid fakturadatum gällande valutakurser. Vid beställningens mottagande anges ett preliminärt försäljningspris baserat på vid beställningstillfället gällande valutakurs. Vid fakturering kan priset komma att justeras i enlighet med för dagen gällande valutakurs och fastställs av House Of Service.
 
Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, om försändelsen måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. Ej utlösta paket debiteras en avgift.
 
4. Betalningsvillkor och säkerhet
Betalning kan erläggas genom betalning med kontokort, direktbetalning via internetbank eller genom faktura. Fakturering sker efter särskild kreditprövning. Betalning kan även erläggas genom finansiering via partner.
Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på House Of Services bankkonto senast tio (10) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har House Of Service rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.
House Of Service tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura. Felaktigheter i en faktura från House Of Service måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot House Of Service.
 
Produkterna förblir House Of Services egendom till dess full betalning erlagts.
 
Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har House Of Service rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.
 
5. Beställning och orderbekräftelse
Genom att genomföra ett köp hos House Of Service accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.
Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad "Tack för din beställning" via mejl. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från House Of Services lager, erhåller kunden via mejl en orderbekräftelse rubricerad ”Din order är på väg”. Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden - dock är kunden bunden av sin order efter orderläggning.
6. Leverans
Leverans sker inom Sverige och av House Of Service anlitad transportör eller budfirma med leveransvillkor: Fritt House Of Services lager. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats av House Of Service till transportör.
House Of Service bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.
 
 
7. Återköp
House Of Service accepterar under förutsättningarna nedan återköp av en produkt ur ordinarie sortiment under tretti (30) dagar från fakturadatum. Produkten ska vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, märkning och skador. Kunden ska betala frakt för återköpsreturen och eventuell återköpsavgift. Fraktkostnad och eventuell återköpsavgift belastar kundens eventuella tillgodohavande hos House Of Service eller faktureras separat.
Vid önskemål om återköp ska kund kontakta House Of Service, företrädesvis via Mitt Konto - Orderhistorik på House Of Services webbsida och där skapa ett ärende. Observera att ett erhållande av ärendenummer eller utskickande av retursedel inte innebär att House Of Service godkänt återköpet. Kunden ska returnera produkten till House Of Service tillsammans med kopia på ordersedel samt med uppgift om ärendenummer. Retur godkänd av House Of Service ska vara House Of Service tillhanda senast 14 dagar efter det att kunden erhållit ärendenumret. Frakten ska vara betald och produkten ska vara väl förpackad i ett godkänt ytteremballage. Kunden står risken för produkten vid transport.
Returer som inte godkänns för återköp återsänds till kunden på kundens bekostnad. Godkända returer krediteras kunden efter avdrag för eventuell returkostnad. Godkännande av retur förutsätter uppfyllande av ovan nämnda åtaganden.
 
8. Transportskador
Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska anmälas till transportör samt till House Of Service, företrädesvis via Mitt Konto - Orderhistorik. Transportskador ska anmälas på ankomstdagen av leveransen men dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskadan i enlighet med dessa Allmänna Försäljningsvillkor förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk för transportskadan.
 
9. Reklamation
Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till House Of Service, dock senast 10 dagar från fakturadatum samt på visst angivet sätt returnera produkten.
 
Vid reklamation ska kund kontakta House Of Service, företrädesvis via Mitt Konto - Orderhistorik på House Of Services webbsida och skapa ett ärende. Observera att ett erhållande av ärendenummer eller utskickande av retursedel inte är att likställa med godkänd reklamation. Ärendenumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid produkten ska ha kommit House Of Service tillhanda. Vid retur av produkten ska returfrakten till House Of Service vara betald. Vidare ska ordernummer, faktura och uppgift om giltigt ärendenummer jämte en detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten. Vid felaktig reklamation har House Of Service rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Kunden står risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. House Of Service förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.
 
10. Garanti
Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. House Of Service lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor. 
 
11. Ansvar
Föreligger fel som House Of Service ansvarar för åtar sig House Of Service att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. House Of Service har rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier. House Of Service är inte ansvarig för produkters kompatibilitet med andra produkter i House Of Services sortiment eller med kundens befintliga utrustning, om inte annat uttryckligen angetts av House Of Service eller framgår av produktvillkor som tillhandahållits av House Of Service. House Of Services ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot House Of Service med anledning av fel. House Of Service ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst, eller andra skador till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, eller för förlust av data.
 
Det totala ansvar som kan uppkomma för House Of Service gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av House Of Services anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsat till det totala pris som betalats av kunden för produkter under den senaste tolv (12) månadsperioden.
 
12. Teknisk support
För teknisk support och användarstöd, har House Of Service rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Telefonnummer till respektive tillverkare/leverantör anges på House Of Services webbsida under Kundservice - Teknisk support. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare och att i vissa fall ges support endast via mejl och webbsidor.
 
13. Särskilda villkor för programvaror
All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från House Of Services webbsida är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Vid köp av nyttjanderätt och/eller licens till programvara gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor. Villkoren kan medfölja eller ingå i programvaran. Med anledning av ovanstående accepterar House Of Service inget ansvar för försäljning av programvara, innefattande, men inte begränsat till, garanti rörande lämplighet eller immateriella rättigheter.
 
Det noteras att alla köp av mjukvara via appmarket. Houseofservice.se sker i enlighet med House Of Services Allmänna Försäljningsvillkor – Appmarket.
 
14. Särskilt för molntjänster
All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från House Of Services webbsida är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Vid köp av nyttjanderätt och/eller licens till programvara gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor. Villkoren kan medfölja eller ingå i programvaran. House Of Services ansvar är begränsat till det ansvar som tillverkaren eller licensgivaren har i förhållande till kund enligt tillämpliga villkor. Begränsningen innefattar, men inte begränsat till, garanti rörande lämplighet eller immateriella rättigheter.
 
Särskilda bestämmelser för leverans av tjänst
15. Omfattning och genomförande
House Of Service ska utföra den överenskomna tjänsten (” Tjänsten”) på ett fackmannamässigt sätt och med för ändamålet kvalificerade personer.
House Of Service får anlita underleverantör för utförande av Tjänsten. Om House Of Service anlitar underleverantör ansvarar House Of Service för såväl House Of Services som underleverantörens arbete.
Kunden ska ge House Of Service tillgång till all information och allt underlag som krävs för att House Of Service ska kunna utföra och leverera Tjänsten i enlighet med avtalet. Om Tjänsten ska utföras i kundens lokaler ska House Of Service få tillgång till lokalerna i den utsträckning som krävs för att kunna utföra Tjänsten.
 
16. Ersättning m.m.
House Of Service har rätt till ersättning enligt House Of Services vid var tid gällande prislista. Om Parterna har avtalat om annat pris än vid var tid gällande prislista har House Of Service rätt att en gång per kalenderår justera avtalade priser i enlighet med förändringar i Arbetskostnadsindex (AKI) kod J (Informations- och kommunikationsbolag).
House Of Services ersättning anges exklusive moms och andra eventuella tillkommande skatter och avgifter hänförliga till Tjänsten.
House Of Service har rätt till ersättning för utlägg enligt vad som överenskommits mellan Parterna.
House Of Service utför Tjänsten under ordinarie arbetstider enligt vid var tid gällande prislista. House Of Service har rätt till ersättning för arbete utanför ordinarie arbetstid enligt vid var tid gällande prislista.
 
 
 
17. Betalningsvillkor och säkerhet
Betalning sker mot faktura efter särskild kreditprövning. Betalning kan även erläggas genom finansiering via partner.
Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på House Of Services bankkonto senast tio (10) dagar från fakturadag. Vid försenad betalning har House Of Service rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader..
House Of Service tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura. Felaktigheter i en faktura från House Of Service måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot House Of Service.
Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga har House Of Service rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller kräva annan säkerhet för utförandet av Tjänsten. 
 
18. Beställning och orderbekräftelse
Genom att beställa Tjänsten accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.
Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden.
 
19. Ansvar
Föreligger fel i Tjänsten som House Of Service ansvarar för åtar sig House Of Service att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation eller omleverans, förutsatt att reklamation har skett i enlighet med vad som anges i dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Om House Of Service väljer att inte avhjälpa felet eller att genomföra en omleverans har kunden rätt till skäligt avdrag på ersättningen för det utförda arbetet.
 
House Of Service ansvarar inte för fel som beror på hårdvara, programvara eller annan utrustning som inte tillhandahållits av House Of Service. Om Tjänsten består i rådgivning är House Of Services ansvar begränsat till sådan rådgivning baserad på den information som kunden tillhandahållit. House Of Service tar inget ansvar för de beslut som kunden fattar mot bakgrund av den tillhandahållna rådgivningen.
Det totala ansvar som kan uppkomma för House Of Service gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av House Of Services skadeståndsansvaranställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsat till det totala arvodetpris som betalats av kunden för Tjänsten den senaste sex (6) månadsperioden.
House Of Service ansvarar under inga omständigheter för (i) indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall, utebliven vinst, eller andra liknande indirekta skador, eller för (ii) förlust av data.
Ansvarsbegränsningarna under denna punkt gäller inte vid personskada eller om det föreligger uppsåt eller grov vårdslöshet från House Of Services sida.
 
Kunden ansvarar för att skriftligen informera House Of Service om alla förändringar som kunden själv eller med hjälp av annan gör i kundens IT-miljö om förändringen kan påverka den Tjänst eller funktioner som House Of Service levererar. House Of Service ansvarar inte för fel som uppkommer på grund av att sådana förändringar inte meddelats House Of Service enligt ovan.
 
20. Reklamation
Kunden förlorar sin rätt att framställa ersättningsanspråk om inte reklamation har skett skriftligen utan dröjsmål, dock senast tre (3) månader efter att den specifika Tjänsten utförts.
21. Immateriella rättigheter
Kunden erhåller äganderätten till samtliga immateriella rättigheter som vid Tjänstens utförande skapas särskilt av House Of Service för kundens räkning. Om inte annat skriftligen avtalats, erhåller House Of Service en icke-exklusiv licens, utan begränsning i tid, till alla immateriella rättigheter som skapas av House Of Service för kundens räkning.
Kunden erhåller inte några immateriella rättigheter relaterade till Tjänsten som tillhör House Of Service eller tredje man utöver vad som anges ovan. Kunden har inte heller rätt att ändra någon immateriell rättighet som tillhör House Of Service eller tredje man. För dessa immateriella rättigheter gäller istället de villkor som innehavaren av den aktuella immateriella rättigheten vid var tid tillämpar.
House Of Service är skyldig att meddela kunden det krävs någon ytterligare licens eller nyttjanderätt för Tjänstens nyttjande utöver vad som framgår av avtalet.
 
 
 
22. Intrång i immateriella rättigheter
Om kunden tillhandahåller immateriella rättigheter under avtalet garanteras att kunden innehar de rättigheter eller inhämtar de godkännanden som krävs för utförandet av Tjänsten enligt avtalet.
House Of Service garanterar att Tjänsten som utförs av House Of Service och de immateriella rättigheter som House Of Service skapar eller tillhandahåller enligt avtalet, (med undantag för tredjepartstjänster eller -produkter från House Of Services leverantörer), såvitt House Of Service känner till, inte gör intrång i tredje mans tillkommande rätt.
Kunden ska utan dröjsmål skriftligen meddela House Of Service avseende krav från tredje man angående intrång i immateriell rättighet på grund av kundens nyttjande av Tjänsten.
Vid ett påstående om intrång, för vilket House Of Service ansvarar, (dvs. inte ett intrång på grund av modifiering av kunden eller avseende tredjepartsprodukter eller liknande intrång), ska House Of Service ha rätt att på egen bekostnad överta tvisten och föra talan för kundens räkning samt på egen bekostnad antingen tillförsäkra kunden fortsatt nyttjande av Tjänsten eller byta ut omtvistad del av Tjänsten mot liknande godtagbar tjänst eller produkt. Kunden har inte rätt att medge ansvar, ingå avtal, förlikning eller kompromiss med tredje man avseende sådant krav utan att på förhand erhålla House Of Services skriftliga samtycke, vilket inte oskäligen ska innehållas eller försenas. Om House Of Service inte kan säkerställa kundens rätt till nyttjande av en liknande godtagbar tjänst eller produkt, har vardera parten rätt att som exklusiv påföljd i relation till sådant påstått intrång häva avtalet med den andra parten avseende sådan tjänst eller produkt och House Of Service åtar sig att i sådant fall återbetala det pris som betalats för sådan tjänst och produkt, förutsatt att kunden återlämnar produkten, med avdrag för den nytta kunden erhållit.
House Of Service åtar sig att ersätta kunden för de ersättningar och skadestånd som kunden genom förlikning eller dom åläggs att erlägga för intrång, för vilket House Of Service ansvarar, i immateriell rättighet genom kundens nyttjande av Tjänsten. Därutöver har inte kunden rätt till annan ersättning för förlust som uppkommer till följd av immaterialrättsligt fel i Tjänsten och som House Of Service ansvarar för.
 
23. Avtalstid och upphörande
Avtalet är gällande från att det undertecknats av Parterna. (innefattande bindande accept per mejl från behöriga företagsrepresentanter). Om inte annat avtalats, gäller avtalet tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Uppsägning ska ske skriftligen.
Oaktat det ovanstående kan vardera Part skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Part:
(a) i väsentligt avseende åsidosätter eller bryter mot bestämmelserna i avtalet och rättelse, där sådan kan ske, inte sker inom 30 dagar efter skriftligt meddelande därom, eller
(b) försätts i konkurs eller likvidation, blir föremål för företagsrekonstruktion eller annars är på obestånd.
Kundens rätt att nyttja resultatet av Tjänsten vid uppsägning enligt denna punkt 23 förutsätter att kunden fullgjort sin betalningsskyldighet.
 
Allmänna bestämmelser
24. Länkar till tredje parts webbsidor
Länkar på House Of Services webbsida möjliggör för besökare att lämna House Of Services webbsida. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av House Of Service och House Of Service bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. House Of Service tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från House Of Service av aktuell webbsida.
 
25. House Of Service webbsida och immateriella rättigheter
Innehållet på House Of Services webbsida ägs av House Of Service eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från House Of Service. Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av House Of Service.
 
26. Kundkonton
Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på House Of Services webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge sina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar kunden därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i kundens namn och att kunden är betalningsskyldig för sådana beställningar i förhållande till House Of Service. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kundkontot vara behöriga att lägga beställningar för kundens räkning. Om kund misstänker att någon obehörig person har tillgång till dennes inloggningsuppgifter, åligger det kunden att omedelbart meddela House Of Service detta samt byta sitt lösenord.
 
Fullständiga villkor för konto på House Of Services webbsida framgår av Villkor för House Of Servicekonto.
 
27. Personuppgifter
När House Of Service är personuppgiftsansvarig
House Of Service kommer i anslutning till kundens beställningar av produkter och tjänster att behandla personuppgifter om kundens kontaktpersoner (”företagsrepresentanter”) för de ändamål och på de villkor som framgår av House Of Services integritetspolicy. Genom att skapa ett företagskonto hos House Of Service bekräftar kunden att kunden har informerat berörda företagsrepresentanter om House Of Services behandling av deras personuppgifter och inhämtat deras samtycke till behandlingen.
När House Of Service agerar personuppgiftsbiträde åt kunden
I de fall House Of Service agerar personuppgiftsbiträde åt kunden kommer parterna att ingå separat personuppgiftsbiträdesavtal avseende den behandling av personuppgifter som House Of Service gör för kundens räkning.
 
28. Tillämplig lag och tvist
Svensk rätt ska tillämpas på dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Tvist med anledning av dessa Allmänna Försäljningsvillkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska ("SCC") också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. House Of Service ska därtill alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.
 
29. Ansvarsfriskrivning
House Of Service ska inte ansvara för underlåtenhet eller försening av fullgörelse av House Of Services skyldigheter enligt avtalet i den mån fullgörande omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför House Of Services skäliga kontroll, innefattande men inte begränsat till, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, förändringar i laglig reglering eller tolkningen därav, annat påbud av myndighet, strejk, lockout, blockad eller andra arbetskonflikter, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, epidemier, pandemier, naturfenomen eller för fel eller försening i leveranser från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.
För undvikande av missförstånd, omfattar ansvarsfriskrivningen covid-19 pandemin, annan epidemi eller pandemi, eller någon av deras efterföljande konsekvenser som påverkar House Of Services leverantörers eller underleverantörers förmåga att leverera eller att leverera till överenskommet pris eller inom överenskommen tid.
 
30. Övrigt
House Of Service förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.
Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.
De uppgifter som lämnas på House Of Services webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet skriftligen till kunden. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges.
Kunden intygar särskilt genom att acceptera dessa Allmänna Försäljningsvillkor att produkterna endast ska användas i professionella sammanhang, såsom exempelvis i egen näringsverksamhet, inom undervisningsverksamhet eller i offentlig verksamhet.
Kunden har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till avtalet utan House Of Services skriftliga samtycke.
 
House Of Service förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor